Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, яке постійно проживає
(перебуває) на території Кременецького району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
– медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню,
в тому числі організація і забезпечення роботи стаціонарно замінних форм надання медичної допомоги.
– забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
– організація надання первинної медичної допомоги, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
– проведення профілактичних щеплень;
– планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
– консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
– взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
– організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
– забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
– упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
– направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
– участь у проведенні інформаційної та освітньо – роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
– участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
– участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
– участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Кременецькому районі та шляхів їх вирішення;
– надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги в Кременецькому районі;
– медична практика;
– визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
– моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
– залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
– закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів обладнання та інвентарю;
– координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
– надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
– надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
– надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Кременецького району;
– організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
– інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
Підприємство є клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.